Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Projekt prináša elektronický vzdelávací systém a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie digitálnych učební a digitálneho vzdelávacieho obsahu. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Sú v ňom zapojené PaedDr. A. Šimkovičová a Mgr. Z. Pösová . „Pracovný názov“ projektu sa nazýva aj Škola na dotyk , ktorý dňa 19.11.2013 nadobudol účinnosť.

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS a vo svojej úvodnej fáze pokrýva územie celého Slovenska, s výnimkou škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt je pripravený pokryť záujem všetkých škôl, ktoré sa rozhodnú do projektu prihlásiť. K dispozícii je 5680 digitálnych setov, ktoré tvorí  interaktívna tabuľa s obslužným notebookom, plus 2686 farebných laserových tlačiarní určených pre materské školy a 20 000 tabletov pre základné a stredné školy, určených na vytvorenie a spustenie prvých 1000 digitálnych tried na Slovensku.

Projekt na našej škole: sa rozbehol od septembra 2014, kedy nám do odbornej učebne chémie bola nainštalovaná dotyková interaktívna tabuľa a dodaných 20 tabletov Samsung Galaxy, s ktorými pracujú naši žiaci zatiaľ na hodinách chémie, informatiky a slovenského jazyka.  Zodpovedné pani učiteľky Pösová a Šimkovičová  sa zúčastnili školení v Trenčíne a v Bošanoch /september až november 2014/ a tiež na konferencii v Poprade, ktorá bola 16. 10. 2014.

Pani učiteľka Mgr. Z. Pösová už mala so svojimi deviatakmi otvorenú hodinu slovenského jazyka, kde využili prácu s tabletmi na pojmové mapy a iné aktivity. Pani učiteľka PaedDr. A. Šimkovičová využíva tablety s ôsmakmi pri výučbe  zloženia chemických látok a chemických prvkov. S deviatakmi pri precvičovaní chemických výpočtov a organickej chémie. Na hodinách informatiky so šiestakmi a siedmakmi pri práci s internetom  a pri vypracovaní úloh cez program ALF.

Modernizácia vzdelávania

PREV

NÚCEM E-test

NEXT