Školská jedáleň

Školská jedáleň

AKTUÁLNE OZNAMY

Deti rodičov v hmotnej núdzi alebo s príjmom nedosahujúcim Životné minimum prosíme doniesť potvrdenie o poberaní HN a ŽM s dátumom starším ako 1.7.2022 pani Žigovej na Mestský úrad, 3. poschodie, č. dverí 305 do 29.7.2022, ak chcú dotáciu na stravu od 1.9.2022.

dotácia sa od 27.06.2022 neposkytuje všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ. Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima a chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v ŠJ formou štátnej dotácie, aby odovzdali potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach z ÚPSVaR do kancelárie ŠJ najneskôr do 27.06.2022 Nárok na dotáciu na stravovanie majú aj deti rodičov , z ktorých si ani jeden neuplatnil nárok na daňový bonus / deti od dovŕšenie 6 rokov veku a nedovŕšenia 15 rokov veku / žijúce s ním v domácnosti podľa osobitných predpisov. Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením /tlačivo/ ,ktoré odovzdá najneskôr do 27.06.2022 v kancelárii ŠJ. Bez odovzdania uvedených dokladov nie je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie v ŠJ.

JEDÁLNY LÍSTOK

Jedálny lístok na aktuálny týždeň

Odhlasovanie obedov

Stravník, alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný sa zo stravy odhlásiť najneskôr deň vopred do 14:00 hod. Po víkende, alebo voľných dňoch je možné stravníka odhlásiť najneskôr do 7:30 hod.

telefonicky na čísle: 046/540 4414

osobne: zapísaním sa do zošita, priamo v jedálni

cez internet : Potrebné prihlasovacie údaje si môžete prevziať od hospodárky ŠJ

cez stránku SKOLANAWEBE
cez stránku STRAVA.CZ

Ak si stravník zabudne čípovú kartu, príde si ráno pre náhradnú stravenku do kancelárie, ktorú mu vydá pokladníčka alebo vedúca ŠJ.

Systém výdaja obedov:

Systém samotných obedov je zabezpečený prostredníctvom elektronického výdaja, ku ktorému sú vydané čípové karty pre každého stravníka.

Stravníkom je strava vydaná na príslušný deň na základe vloženej čípovej karty do čítačky pri výdajnom okienku. Preto je potrebné, aby každý stravník čipovú kartu mal k dispozícií, keď pristupuje k výdajnému okienku.

V prípade straty čipovej karty, je každý stravník povinný túto stratu oznámiť v kancelárii ŠJ. Karta sa musí včas zablokovať, aby nedošlo k jej zneužitiu. Stravníkovi je daná možnosť na hladanie karty jeden týždeň. Po uvedenom termíne je potrebné zakúpiť novú čípovú kartu.

Ceny jedál a spôsob úhrady
Mesačný príspevok zákonných zástupcov žiakov stravné + réžia:

1-4 roč: 22 x 1,21 = 26,62 + 7 réžia = 33,62 €

5-9 roč: 22 x 1,30 = 28,60 + 7 réžia = 35,60 €

Desiata:

1-4 roč: 22 x 0,52 = 11,44 €

5-9 roč: 22 x 0,56 = 12,32€

Cena jedla: 7€ / dieťa na mesiac

od 01.06.2022 sa vyberá jednotná réžia

Úhrada

Vopred, najneskôr do 25-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca

Spôsoby úhrady stravného / režijného poplatku :

1. trvalým príkazom v príslušnej banke do 25-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

2. prostredníctvom internetu – ” internetbanking”

3. úhradou pomocou poštovného peňažného poukazu “TYP C”, ktorý vystaví pokladníčka ŠJ

Dokumenty na stiahnutie: