Činnosť Školského Klubu Detí

VAŠIM DEŤOM PONÚKAME

ODDYCH

Naučiť deti aktívne oddychovať formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností

ROZVOJ

Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.

ZÁUJMY

Pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

TVORIVOSŤ

Podporovať u detí tvorivosť.

ZAČLENENIE

Začlenenie dieťaťa do kolektívu. Prevencia proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín .

UČENIE

Prípravu na vyučovanie (od 15.00 hod.)

Prevádzka ŠKD je zabezpečovaná v pracovných dňoch :

od 6:00 do 7:45 hod.- ranný ŠKD

od 11:35 do 17:00 hod.

Odchod detí je po telefonickom dohovore pani vychovávateľky so zákonným zástupcom – ten čaká pred vchodom B,
Samostatne môže dieťa odísť z ŠKD podľa uvedeného času na zápisnom lístku, alebo po ozname v slovníčku.
Do budovy školy je zákonným zástupcom vstup zakázaný

Činnosť ŠKD sa realizuje v triedach, v telocvični, v počítačovej učebni, v cvičnej kuchynke, v knižnici, mimo budovy školy a podľa charakteru aktivít, aj na školskom ihrisku.

ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022:

I. odd. 1.A, 3.C

vych. Mária Kalvastrová

II. odd. 1.B, 3.B

vych. Mgr. Dominika Baková

III. odd. 1.C, 4.B

vych. Martina Fajková

IV. odd. 2.A, 4.A

vych. Soňa Jánošíková Neuwirthová

V. odd. 2.B, 2.C

vych. Jana Bartošová

VI. odd. 2.C, 3.A

vedúca vych. Želmíra Nováková

REŽIM DŇA

Denný režim školského klubu

6:00 – 7:45: Ranný školský klub, odpočinková činnosť

schádzanie detí, čítanie, hry a hravé činnosti, rozhovory deti – vychovávateľka, stolný tenis, kreslenie, omaľovanky, hádanky, tajničky, odvádzanie detí do tried...

11:35 – 13:30: Režimový moment – príprava na obed, odpočinková činnosť

osobná hygiena, úprava oddelenia, nástup na obed, kultúra stolovania Odpočinková činnosť – činnosť a hry podľa záujmu a potrieb detí, čítanie rozprávok, príbehov,relaxácia, didaktické hry...

13:30– 14:15: Záujmová oblasť výchovy

podľa výchovného plánu, striedanie jednotlivých záujmových oblastí výchovy

14:15 – 15:10: Režimový moment – príprava na pobyt vonku, úprava oddelenia Rekreačná činnosť

pohybové hry na školskom dvore, vychádzky do okolia školy a prírody

15:10 – 16:00: Príprava na vyučovanie

olovrant, vypracovanie DÚ, precvičovanie učiva, didaktické hry

16:00 – 17:00: Odpočinková činnosť

činnosť a hry podľa záujmu a potrieb detí, čítanie rozprávok, príbehov,relaxácia, didaktické hry...

Dokumenty na stiahnutie:

Aktivity a súťaže: