Rodičovské združenie

Školská rada rodičovských združení pri Základnej škole, Ulica energetikov 242/39, 97101 Prievidza

Školská rada rodičovských združení pri Základnej škole, Ulica Energetikov Prievidza funguje ako dobrovoľné združenie fyzických osôb - rodičov, zákonných zástupcov žiakov v ZŠ a právnických osôb od svojej registrácie na MVSR od roku 2003. Od doby svojho vzniku sa združenie aktívne podieľa na riešení výchovných problémov a na ochrane zdravia žiakov, ich zdravom telesnom a psychickom vývine. V nemalej miere tiež podporuje činnosti vedúce k materiálno - technickému zabezpečeniu školy - či už aktívnym vyhľadávaním sponzorov alebo podporou pri výbere 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb. Najvyšším orgánom ŠRRZ je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná spravidla na začiatku a konci školského roka. V prípade nutnosti riešenia akútnych problémov zasadá Výkonná rada ŠRRZ, ktorá iniciuje konanie mimoriadneho VZ. Na svojich pravidelných stretnutiach ŠRRZ schvaľuje rozpočet pre aktuálny školský rok, prejednáva v súčinnosti s vedením problémy súvisiace s chodom školy, aktívne sa podieľa na ich riešení - či už v oblasti bezpečnosti /inštalácia spomaľovacieho prahu na príjazdovej ceste/, stravovania, učebných pomôcok, organizácie vyučovania, racionálneho využívania finančných prostriedkov.

Výkonná rada :

Predseda

Ing. Miroslav Moniak

Podpredseda 1.-4. ročník

Mgr. Katarína Chlumská

Podpredseda 5.-9. ročník

Martina Mokrá

Hospodár

Mgr. Radoslava Oboňová

Zapisovateľ - tajomník

Bc. Lucia Oravcová

Člen - zástupca šport. tried

Branislav Okenka

Člen - zástupca 1. - 4.

Marta Kytková

Dozorná rada :

Predseda

Soňa Pajdlhauserová

Zástupca 1. - 4. ročník

Mgr. Silvia Volková

Zástupca 5. - 9. ročník

Mgr. Eliška Noruláková

Dokumenty školskej rady