Rada školy

Rada školy

Je ustanovená podľa § 7 Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní tiež funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci tejto školy.

Rada školy:

1. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie RŠ

2. navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie RŠ

3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom školy a školského zariadenia, k návrhu ŠkVP, k finančnému zabezpečeniu školy, k návrhu rozpočtu, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zloženie rady školy:

Rada školy sa stretáva 4 krát ročne a má 11 členov.

zástupca rodičov – predseda a zapisovateľ

Bc. Lucia Oravcová

pedagogický zamestnanec-podpredseda

Mgr. Silvia Okenková

pedagogický zamestnanec

Mgr. Jana Andrejková

nepedagogický zamestnanec

Iveta Pánisová

zástupca rodičov

Martina Mokrá

zástupca rodičov

Soňa Pajdlhauserová

zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Štefancová

zástupca zriaďovateľa

Ing. Richard Takáč

zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Iveta Lauková

zástupca zriaďovateľa

Ing. Lukáš Zeleník

zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Eleonóra Porubcová

Štatút rady školy

Dokumenty školskej rady