Naša škola

Ahoj. Naša škola je tu s Vami už viac ako 40 rokov.

Škola sa zameriava na výchovu jedinca so zdravým sebavedomím a úctou k druhým a k okoliu, fyzicky zdatného, ktorý vie uplatniť svoje vedomosti v živote, vie pracovať v skupine a zmysluplne vie využívať svoj čas.

Škola s energiou.

Škola poskytuje:

- možnosť využitia odborných učební - biológia a geografia, chemické laboratórium, výtvarný ateliér, technika, jazykové laboratórium angličtina, jazykové laboratórium nemčina, počítačová učebňa,
- všetky triedy s interaktívnymi tabuľami,
- možnosť výberu povinne - voliteľných predmetov,
- stravovanie v školskej jedálni aj s desiatou,
- moderný školský bufet,
- oddychové zóny na každej chodbe,
- hracie zóny - stolný futbal.

Školský vzdelávací program ponúka:

- anglický jazyk od 1. ročníka,

- možnosť nemeckého jazyka od 1. ročníka,

- rozvíjanie praktických zručností z rôznych oblastí formou tvorivých dielní,

- od 5. ročníka si žiaci môžu vybrať triedu :
- s posilnením vyučovania športovej prípravy: chlapci a dievčatá - futbal alebo tanečný aerobik,
- s posilnením vyučovania cudzích jazykov,
- so všeobecným zameraním.

E-learning a Projekty

Formou e- learningového a projektového vyučovania učíme žiakov zhromažďovať a triediť informácie, spracovávať ich do projektov a tieto vedieť prezentovať na verejnosti.

Voľný čas

Voľný čas žiaci trávia v školskom klube detí. Formou tvorivých aktivít a Záujmových útvarov sa deti učia spolupracovať v skupinách a rozvíjať svoje záujmy.