Ahoj. Naša škola je tu s Vami už viac ako 40 rokov.

Škola sa zameriava na výchovu jedinca so zdravým sebavedomím a úctou k druhým a k okoliu, fyzicky zdatného, ktorý vie uplatniť svoje vedomosti v živote, vie pracovať v skupine a zmysluplne vie využívať svoj čas.

Škola s energiou.

52

517

40

42

Škola poskytuje:

- vzdelávanie v príjemnom estetickom prostredí,
- bohatú mimoškolskú činnosť,
- výlety, vychádzky, exkurzie, školy v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, športové sústredenie,
tradičné kultúrno - športové podujatia,
- účasť žiakov vo vedomostných , športových a umeleckých súťažiach, olympiádach,
- možnosť využitia 3 počítačových učební,
- možnosť využitia tried s interaktívnymi tabuľami , jazykového laboratória a odborných učební,
- možnosť výberu povinne - voliteľných predmetov,
- stravovanie v školskej jedálni,
- možnosť zakúpenia desiaty v školskom bufete,
- konzultačné hodiny s riaditeľkou školy a podľa potreby s prizvaným odborným pracovníkom od 8,00 - 15,30.

Školský vzdelávací program ponúka:

- výučbu cudzieho jazyka od I. ročníka podľa požiadaviek rodičov ( AJ, NJ ),

- informatickú výchovu a prácu s počítačom,

- rozvíjanie praktických zručností z rôznych oblastí formou tvorivých dielní,

- rozširovanie slovnej zásoby, čítanie s porozumením na hodinách tvorivého čítania,

- od 5. ročníka si žiaci môžu vybrať triedu :
- s posilnením vyučovania športovej prípravy: chlapci futbal, dievčatá fitnes-aerobik,
- s posilnením vyučovania cudzích jazykov,
- so všeobecným zameraním.

E-learning a Projekty

Formou e- learningového a projektového vyučovania učíme žiakov zhromažďovať a triediť informácie, spracovávať ich do projektov a tieto vedieť prezentovať na verejnosti.

Voľný čas

Voľný čas žiaci trávia v školskom klube detí. Formou Zábavníčkov a Záujmových útvarov sa deti učia spolupracovať v skupinách a rozvíjať svoje záujmy.