Naša škola sa zapojila do národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania, ktoré realizuje NÚCEM v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Projekt je spolufinacovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Druhy elektronických testovaní pre základné školy:

Testovanie 9 online Školské testovania (napr. vstupné, koncoročné, polročné a podobne) E-testovanie 5 (elektronická forma testovania žiakov 5. ročníka ZŠ na vybraných školách) Učiteľské testovania - učitelia môžu použiť úlohy a testy na zostavenie testov podľa vlastných požiadaviek

Cieľom projektu je

inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2). Projekt umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na škole. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program. viesť k inovovaniu metód a foriem hodnotenia výkonov žiakov priamo v školách a k vytvoreniu efektívneho systému hodnotenia stavu a vývoja vzdelávacej sústavy SR, čím sa naplní špecifický cieľ opatrenia, ktorým je zabezpečovanie inštitucionálnej kvality škôl. skvalitňovať vyučovací proces žiakov vzdelávacieho stupňa ISCED2 vytvorením a zavedením súboru nástrojov hodnotenia (úlohy, testy a dotazníky) na overovanie vedomostí a kľúčových kompetencií žiakov, podľa štandardov definovaných v štátnom vzdelávacom programe, zavádzaním moderných technológií, nových foriem hodnotenia úrovne vedomostí žiakov a sledovaním faktorov ovplyvňujúcich kvalitu škôl. Zavedením systému elektronického testovania a vybudovaním databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov budú vytvorené predpoklady pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov z príslušného vyučovacieho predmetu.

V škole doteraz prebehli v rámci projektu E-test tieto testy:

6. 11. 2014 e-test zo SJL – Generálka, kde si 27 žiakov 5.B vyskúšalo test on-line formou. Pred samotným testovaním žiaci absolvovali DEMO test, kde si vyskúšali testovacie prostredie a formy otázok. Po skončení testu sa žiaci hneď dozvedeli výsledky svojich testov.

27. 11.2014 E-test 5 – MAT a SJL – tieto testy absolvovalo 47 žiakov piateho ročníka a takisto po ukončení každého testu sa žiaci dozvedeli percentuálne vyhodnotenie svojich vedomostí.

27. 11. 2014 – 13. 12. 2014 – prebieha vypĺňanie ESCS dotazník pre rodiča on-line alebo papierovou formou, pre rodičov žiakov, ktorí už boli testovaní.

Od 10. 12. 2014 do 27. 2. 2015 pokračujú ďalšie záťažové skúšky nového testovacieho systému e-Test. Do systému e-Test vstupujú aj žiaci ostatných ročníkov základných škôl, ktorí v rámci schvaľovacieho procesu nových testovacích nástrojov pre Databázu úloh a testov overujú novovytvorené testy zo všeobecnovzdelávacích predmetov, a to:

Matematika - 5. ročník, Občianska náuka - 6. ročník, Biológia - 7. ročník, Biológia - 8. ročník, Finančná gramotnosť - 8. ročník,  Matematika - 9. ročník,  Dejepis - 9.ročník.

 

15.4.2015  - riadny termín  Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

21.4.2015 - náhradný termín Celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka

3.11.2015 -  Generálna skúška Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

Digiškola

PREV

Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie.

NEXT