AdTech

Registračné číslo projektu 304011D118

Názov operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Výzva Interreg V-A SK-CZ/2016/01

Názov prioritnej osy Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Realizátor projektu Statutární město Karviná

Hlavý cezhraničný partner Mesto Prievidza

Termín realizácie projektu 01. 08. 2018 – 30. 06. 2020

Udržateľnosť projektu od 1.7.2021 do 30.6.2026

Projekt je zameraný na rozvoj, na trhu práce často žiadaných, technických schopností aj tzv. prenositeľných kompetencií (kreativita, aktívny prístup, riešenie problémov, spolupráca atď.), ktoré sú uplatniteľné naprieč ekonomickými sektormi a teda zvyšujú adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu bol zadefinovaný v súlade s cieľom vyvinúť, overiť a zaviesť nový a inovovaný spoločný vzdelávací program pre základné školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií žiadaných trhom práce.

Ciele a cieľové skupiny projektu Hlavným cieľom projektu je vytvoriť lepšie podmienky pre kvalitnú prípravu žiakov ZŠ pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a Prievidzi po technicky vzdelanej pracovnej sile.

Čiastkové ciele: • Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku • Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a študentov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických odboroch • Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného odvetvia významne zvyšujúceho uplatniteľnosť na trhu práce

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým žiaci 7., 8., a 9. ročníkov základných škôl, ktoré sa do projektu v oboch mestách zapojili. Ďalšiu významnú cieľovú skupinu tvoria pedagogickí pracovníci.

TAGS : AdTech

Tréneri v škole

PREV