ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2022/2023

prebehne dňa 27. 4. 2022 v čase od 8:00 - 17:00

v priestoroch školy

Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná
Na zápis je potrebné priniesť :
  • občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa.
Milí rodičia!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole  a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2022 dovŕši šiesty rok veku,  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.  Školské obvody v meste Prievidza stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018.

Prihlásenie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie. (potrebné je vyplniť Prihlášku na vzdelávanie v ZŠ – príloha č.1 v papierovej alebo elektronickej forme)

Elektronickú prihlášku vyplníte kliknutím na tento obrázok, čím zrýchlite proces pri zápise

Upozornenie: Pri vypĺňaní prihlášky používajte diakritické znamienka. Vyplnený formulár je možné odoslať až po potvrdení súhlasu so spracovaním OÚ v spodnej časti formulára (okienko vľavo dole).

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Predčasné zaškolenie

Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. (potrebné je vyplniť prílohu č.3 + prílohu č. 4)

Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie tlačivá:

Ďalšie tlačivá odosielajte naskenované a podpísané na uvedený e-mail. Ak budete mať otázky, prípadne sa v súvislosti so zápisom vyskytnú nepredvídané problémy, kontaktujte:

Mgr. Eva Velická, zástupkyňa riaditeľa školy

e-mail: zastupca@skolasenergiou.sk

telefón: 046/ 540 44 13

Web: https://www.skolasenergiou.sk/

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *