ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2024/2025

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2024/2025

prebehne dňa 24. 4. 2024 v čase od 8:00 - 17:00

v priestoroch školy

Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná
Na zápis je potrebné priniesť :
- občiansky preukaz oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa,
- rodný list dieťaťa a jeho kópiu
Milí rodičia!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole  a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2024 dovŕši šiesty rok veku,  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.

Prihlásenie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.

Elektronickú prihlášku vyplníte kliknutím na tento obrázok, čím zrýchlite proces pri zápise. Pre elektronické prihlášky je možné si zarezervovať presný čas zápisu

V prípade, ak rodič/zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, môže si prísť v pracovné dni v čase od. 8.00 do 14.00 hod. vyzdvihnúť tlačivá osobne na vrátnicu ZŠ. Vyplnené a podpísané oboma rodičmi/zákonnými zástupcami ich donesie k zápisu.

Upozornenie:

- pri vypĺňaní prihlášky používajte diakritické znamienka

- vyplnený formulár je možné odoslať až po potvrdení súhlasu so spracovaním osobných údajov v spodnej časti formulára (okienko vľavo dole)

- na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa

- ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, vypíšte k prihláške čestné vyhlásenie (príloha č. 1), ktoré donesiete k zápisu

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Predčasné zaškolenie

Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti ( príloha č.2 ) predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie tlačivá:

Vyplnenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami spolu s ostatnými tlačivami doneste so sebou na zápis. Ak budete mať otázky, prípadne sa v súvislosti so zápisom vyskytnú nepredvídané problémy, kontaktujte:

Mgr. Eva Velická, zástupkyňa riaditeľa školy

e-mail: zastupca@skolasenergiou.sk

telefón: 046/ 540 44 13

Web: https://www.skolasenergiou.sk/

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *