Informácie o úhrade poplatkov za ŠKD  v školskom roku 2021 / 2022

 

Na základe VZN mesta Prievidza č.3/2021 a riaditeľky školy o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ŠKD je výška príspevku v sume 6,00.- € na dieťa mesačne .

Príspevky za ŠKD sa uhrádzajú na príjmový bankový účet školy.

Úhrada sa bude v priebehu školského roka realizovať v dvoch splátkach a to nasledovne :

  1. splátka      za mesiace             september – december                   24.- €  
  2. splátka      za mesiace                       január – jún                             36.- €

Prosíme Vás, aby ste neuhrádzali sumu ako celok, dodržte 2 splátky. 

Bankové spojenie  

 Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 901 445 4004/5600

IBAN SK83  5600 0000 0090 1445 4004

Konštantný symbol 0558
Variabilný symbol
prvá splátka 912
druhá splátka 0106
  • prvú splátku je potrebné uhradiť do : konca septembra 2021 !
  • druhú  splátku je potrebné uhradiť do:     20. januára 2022 !

Pri prevode cez banku v kolónke ako “ Doplňujúce údaje“ – uveďte celé meno dieťaťa a triedu, za ktoré uhrádzate poplatok.

Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu vydanom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. 

V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov hore uvedených dávok tak je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114 (3).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *