22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.3.,  sme sa v marci venovali v rámci rôznych predmetov téme VODA – prečo je voda dôležitá a prečo ju máme chrániť. Naším cieľom bolo zábavným a zážitkovým, ale i bádateľským a náučným spôsobom upozorniť na hodnotu vody.

Geografia 5. a 6. ročník

Zábavné pokusy s vodou alebo teória v praxi

Naša učebňa sa na chvíľu premenila na „vedecké laboratórium“ a žiaci na mladých vedcov.

Pláva alebo klesne na dno? Pripravili sme si veľkú nádobu s vodou, rôznu zeleninu a ovocie, ktoré sme chceli pozorovať, či klesnú pod vodu alebo ostanú plávať na hladine. Žiaci si overovali svoje tipy. Diskutovali sme o príčinách nadnášania telies a o význame vzduchu v nich.

Mŕtve more v pohári.  Žiaci si mohli overiť teoretické vedomosti o Mŕtvom mori, o ktorom sa aktuálne učili. Žiaci urobili pokus s vodou, soľou a vajíčkom. Videli, že v slanom  roztoku vajíčko plávalo, v roztoku, v ktorom sa nachádzalo  málo soli sa vajíčko vznášalo v strede  pohára. Vo vode bez soli vajíčko padlo na dno pohára.

Ropná škvrna na mori. Potrebovali sme nádobu na vodu, vodu, olej, pipetu. Žiaci diskutovali o škodlivom pôsobení ropných škvŕn na morské organizmy a o spôsobe ich odstránenia z vody.

Podmorská sopka. Pokusom sme simulovali podmorskú erupciu.

Život rieky – činnosť vody. Piataci na hodine geografie „skúmali“ činnosť rieky od jej prameňa až k ústiu. Pekným spestrením bol žiacky 3 D model vodného toku. Zaujímavou formou mohli žiaci pozorovať napríklad prameň v horách, riečnu dolinu, ústie do mora, či naplavený materiál.

Geografia 7. ročník

Žiacka konferencia o šetrení vody – Žiaci 7. ročníka sa zahrali na vedeckú konferenciu, na ktorej diskutovali o význame vody, o jej  plytvaní a znečisťovaní.  Navrhovali rôzne možnosti  a spôsoby šetrenia vodou, najmä v domácnosti.

Geografia 8. ročník

Cinquain – päťveršie –  Žiaci 8. ročníka si na hodine geografie vyskúšali na tému Voda hravú metódu cinquain – päťveršie. Aby sa  dokázali stručne vyjadriť na túto aktuálnu tému, museli hľadať podstatu. Takouto zaujímavou formou  vyjadrovali vlastné názory.

Geografia 9. ročník

Virtuálna  voda  a vodná stopa – Žiaci sa dozvedeli, čo je to virtuálna voda a vodná stopa. Pomocou aplikácie kalkulačky vodnej stopy si vypočítali akú majú vodnú stopu pri raňajkách, obede a večeri. Diskutovali o každodennej spotrebe vody a o jej možnej úspore.

Biológia 5. ročník

Mikroskopovanie kvapky vody– Voda je priezračná a na prvý pohľad čistá, v jedinej kvapke skrýva  tajomstvá. Žiaci s nadšením spoznali mikro život, ukrývajúci sa vo vode. Pozorovali črievičku veľkú v sennom náleve.

Projekty na tému Vodné a brehové živočíchy – Žiaci 5. ročníka diskutovali o živote vodných a brehových živočíchoch, o tom ako znečisťovanie riek negatívne vplýva na ich život. Pripravili si zaujímavé projekty na danú tému.

Biológia 6. ročník

Návšteva Environmentálneho centra ZOO Bojnice  – Mokrade Slovenska

Žiaci 6. ročníka absolvovali v marci interaktívnu prednášku s lektorom na tému Mokrade.  Riešili rôzne praktické  úlohy. Dozvedeli sa, čo sú to mokrade, aký majú význam. Spoznali typické živočíchy, ktorých život je viazaný na tento jedinečný biotop.

Biológia 7. ročník

Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa

Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili pilotného testovania Zelené balíčky – Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa. Dozvedeli sa informácie o znečisťovaní ovzdušia, vody, o uhlíkovej stope. Diskutovali o možnostiach zníženia týchto dopadov na životné prostredie. Prednáška obsahovala aj tému Príbeh bojnických sloníc.  

Dehydratácia organizmu – Voda je základom ľudského tela. Žiaci sa rozprávali o dehydratácii organizmu a jej následkoch. Zdôraznili sme nevyhnutnosť dodržiavať zdravý pitný režim.

Topenie – Voda prináša mnoho radosti deťom i dospelým. Prináša aj nebezpečenstvo, na ktoré často napríklad pri zábave zabúdame. Žiaci si vyskúšali praktické precvičenie 1. pomoci.

Biológia 9. ročník

Znečisťovanie morí a oceánov – Žiaci si vytvorili projekt na aktuálnu tému Znečisťovanie morí a oceánov. Diskutovali o ropných škvrnách a plastoch v moriach a oceánoch.

Chémia 7. ročník

Šumivé bomby a morské pláže. Žiaci  vyrábali šumivé bomby do kúpeľa – šumivky a farebnú  plastelínu z pomôcok používaných v bežnom živote. Pomocou kinetických pieskov vytvorili morské pláže. Diskutovali o ich vzniku, zmenách a najmä o tom, čo ich najviac ohrozuje.

Matematika

Prirodzené čísla a voda

Žiaci 5. ročníka v rámci Svetového dňa vody počítali príklady s tematikou VODA.  Diskutovali sme o význame vody v prírode a zdôraznili nevyhnutnosť jej ochrany. Prostredníctvom rôznych príkladov sme sa rozprávali o využití vody v bežnom živote a o živočíchoch, ktorých život je viazaný na vodné prostredie.

Voda a desatinné čísla

Žiaci 6. ročníka si pripomenuli tému Voda počítaním príkladov s desatinnými číslami. Rozprávali sme sa, že voda je všade okolo nás a nachádza sa v rôznych skupenstvách. Voda nie je samozrejmosťou a treba ju chrániť a najmä šetriť.

Matematika 7. ročník

Žiaci riešili príklady súvisiace s vodou  pri príležitosti Svetového dňa vody. Najskôr sme sa porozprávali o význame vody pre ľudí a následne o znečisťovaní vody a jej nedostatku v mnohých oblastiach. Následne žiaci riešili slovné úlohy súvisiace so znečisťovaním vody, plytvaním vody, pitným režimom a iné.

Fyzika

Zaujímavé fyzikálne experimenty s vodou

Žiaci 6. ročníka si pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili na hodinu fyziky zaujímavé experimenty. Sledovali rôzne fyzikálne javy súvisiace s vodou a jej vlastnosťami. Experimenty rozvíjali ich kritické myslenie, vedecké bádanie a spájanie informácií do súvislostí.

Anglický jazyk 5. ročník

Voda a ochrana vody – Žiaci si pripomenuli Svetový deň vody, naučili sa nové slovíčka zamerané na vodu a ochranu vody, pozreli si prezentáciu a video s témou vody v anglickom jazyku.

Ruský jazyk

Svetový deň vody

Žiaci 6. ročníka diskutovali po rusky pomocou prezentácie o potrebe vody, o jej skupenstvách a vlastnostiach. Každý žiak nakoniec dostal svoju kvapku, na ktorú mali napísať čo najviac slov, ktoré sa spájajú s vodou. Žiaci pri tom pracovali so slovníkmi.

Výtvarná výchova

Maľovaná voda – Žiaci 1. – 4. ročníka maľovali, vystrihovali, kreslili na tému Voda a rozprávali sa o jej význame a ochrane.

Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník

Na hodine literatúry žiaci vytvorili vlastné umelecké texty – básne a rozprávky inšpirované vodným živlom a vodou. Svetový deň vody sme si tiež pripomenuli aktivitou odkrytá tajnička, do ktorej po diskusii o význame a nevyhnutnosti ochrany tejto vzácnej tekutiny, vpisovali rôzne slovné druhy súvisiace s vodou.

Slovenský jazyk a literatúra 6. ročník

Žiaci kreatívne spojili vedomosti o slovesách so Svetovým dňom vody. Venovali sa zaujímavej téme – Kolobeh vody v slovesách a význam environmentálneho životného postoja v slovesách.

Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník

Z textu Svetový deň vody žiaci v diskusii rozobrali tému – dôležitosť vody, jej potrebu v našom každodennom živote a uplatnenie environmentálneho prístupu. Nadviazali sme na tému i pri precvičovaní slovies a prísloviek.

 

 

A na záver …  Poézia a voda

Hučí voda, vodička,

jak tá naša mamička.

Bez nej sa žiť veru nedá,

len nech nám tu ďalej spieva.

Spev zvučný, samé žblnky,

sem tam vlnky.

Dobre, že sa ligoce,

trafia sem aj vtáčence.

Naša voda, vodička, v

všetkým slúži trošička.

Pekne sa k nej správajte,

nech nám tu aj o rok žblnkoce.

  1. K.

 

 

Vodička je vzácny dar,

Vzácnejší než drahokam.

U nás je jej dosť

na pitie i pre radosť.

 

Plytváme jej veľmi veľa

nešetriť ňou je veľká chyba.

Preto poďme zmeniť svet

vode pomôcť hneď.

N.K.

 

Koordinátorka ENV: Mgr. A. Štorcelová

Fotoreportáž:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *