Národný projekt:

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Kód ITMS projektu: 26110130549 OP VZDELÁVANIE – Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. Cieľ: Konvergencia

Ekorok 2020

NEXT